fbpx

Privacy policy

PRIVACY POLICY OMHEININGCENTER

 

1 ALGEMEEN

Het Omheiningcenter hecht veel belang aan uw veiligheid, ook die van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij de persoonsgegevens, die tijdens uw bezoek aan www.omheiningcenter.be en bij gebruik van onze diensten en faciliteiten worden verzameld, verwerken in overeenstemming met de wettelijke voorschriften  (hierna de “Privacy Policy”). Deze Privacy Policy is van toepassing op alle diensten en faciliteiten die Omheiningcenter aan haar cliënteel aanbiedt.

Wij verzoeken u dan ook deze Privacy Policy aandachtig te lezen zodat u weet waarom en waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.

Wenst u meer informatie over de privacywetgeving in België, dan kan u onder meer terecht op de volgende website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommissie.be (http://privacycommissie.be).

2 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Omheiningcenter BV, met maatschappelijke zetel te Bronlaan 22, 3001 Heverlee, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer [0761.933.119] (hierna het “Omheiningcenter”) is de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy vaststelt. In die hoedanigheid zal het Omheiningcenter ageren als verwerkingsverantwoordelijke.

U kan het Omheiningcenter als volgt contacteren:

Naam:

OMHEININGCENTER BV

Contactpersoon:

dhr. Van Doorsselaere Jan

Adres (maatschappelijke zetel):

Bronlaan 22, 3001 Heverlee

Adres (afhaalpunt):

Mannebeekstraat 23,
8790 Waregem

E-mail:

info@omheiningcenter.be

Telefoonnummer:

+32 485 70 68 77

 3 PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de diensten en producten die het Omheiningcenter aanbiedt, worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 1. Omheiningcenter verwerkt persoonsgegevens in verband met het gebruik van haar website, diensten en faciliteiten (met inbegrip van cookies, zie voor verdere informatie hierover de ‘Cookie Policy’) (hierna de “Gebruiksgegevens”). Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot beeldmateriaal, het IP-adres, de geografische locatie, het browsertype, het besturingssysteem, de verwijzingsbron, de duur van het bezoek en de bekeken pagina’s van betrokkene;
 2. Omheiningcenter verwerkt daarnaast ook persoonsgegevens met betrekking tot contactinformatie (hierna de “Contactgegevens”). Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot de naam, de voornaam, het geslacht, het telefoonnummer, het e-mailadres en het adres van betrokkene;
 3. Omheiningcenter verwerkt verder ook de persoonsgegevens die tijdens de klantrelatie worden verstrekt (hierna de “Relatiegegevens”). Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot de naam, de werkgever, de functie, de Contactgegevens en de informatie vervat in communicaties tussen Omheiningcenter en betrokkene, en;
 4. Omheiningcenter verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot transacties (e.g. de koop-verkoop van goederen en diensten door Omheiningcenter (hierna de “Transactiegegevens”). Deze omvatten de contactinformatie, de bankgegevens en de facturatiegegevens van betrokkene en transactie-informatie.

De Gebruiksgegevens, de Contactgegevens, de Relatiegegevens en de Transactiegegevens worden hierna samen de Persoonsgegevens genoemd.

4  VERWERKINGSDOELEINDEN

Het Omheiningcenter zal de Persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website en de diensten;
 2. ten behoeve van een goede dienstverlening, met inbegrip van maar niet beperkt tot de levering van verkochte goederen en diensten, de verkoop van goederen en diensten en communicatie met betrokkene;
 3. ten behoeve van de opsporing van fraude en het garanderen van de veiligheid van personen en goederen;
 4. ten behoeve van het bijhouden van de administratie, hetgeen ook het bijhouden van registers en het maken van back-ups van haar databanken behelst, en;
 5. ten behoeve van de naleving van gerechtelijke bevelen en wettelijke verplichtingen.
5 RECHTSGROND VOOR VERWERKING

Omheiningcenter verklaart slechts Persoonsgegevens te verwerken en gebruiken voor zover het hiervoor de toestemming van betrokkene heeft verkregen, dan wel voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Omheiningcenter rust.

Uitzonderlijk zal Omheiningcenter Persoonsgegevens verwerken en gebruiken omdat de verwerking hiervan noodzakelijk is om de vitale belangen van het Omheiningcenter te behartigen. Zo zal Omheiningcenter gebruik maken van camerabewaking in en rondom haar gebouwen en afhaalpunten om zowel diefstal en beschadiging van eigendommen te voorkomen als werknemers en bezoekers te beschermen U zal van het gebruik van camerabewaking worden verwittigd door duidelijk zichtbare stickers die op de gebouwen van het Omheiningcenter werden aangebracht.

6 VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Omheiningcenter zal de Persoonsgegevens niet verkopen, niet verhuren of anderszins verstrekken aan derden, behalve zoals beschreven in deze Privacy Policy.  

Omheiningcenter kan de Persoonsgegevens bekendmaken aan haar verzekeraars en advocaten indien dit noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van een verzekeringsdekking, het beheer van risico’s, het verkrijgen van juridisch advies of de vestiging, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering, hetzij in een gerechtelijke, een administratieve of een buitengerechtelijke procedure.

Het Omheiningcenter kan de Persoonsgegevens bekendmaken aan haar leveranciers of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de klantenrelatie.

Omheiningcenter kan de Persoonsgegevens ook doorgeven aan de verwerkers waarop zij een beroep doet voor de verwerking van de Persoonsgegevens zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar taken, dit omvat maar is niet beperkt tot de boekhouder en de IT-partner van het Omheiningcenter.

In ieder geval kan het Omheiningcenter de Persoonsgegevens bekendmaken indien deze bekendmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel dan wel aan een wettelijke verplichting waaraan het Omheiningcenter is onderworpen.

7 BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

De Persoonsgegevens worden door Omheiningcenter bewaard en verwerkt voor een periode die
noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Omheiningcenter en betrokkene.

Omheiningcenter zal de Persoonsgegevens als volgt bewaren:

 1. Persoonsgegevens worden bewaard voor een minimumperiode van 1 dag volgend op het websitebezoek en voor een maximumperiode van 2 jaar volgend op dit bezoek;
 2. Persoonsgegevens met betrekking tot contacten, betrekkingen en transacties zullen bewaard worden gedurende de betrekkingen en voor een periode van onbeperkte duur volgend op het einde daarvan.
 3. Persoonsgegevens die werden verkregen door middel van de camerabewaking zullen in geen geval langer bewaard worden dan één maand behoudens indien deze een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf of van overlast, het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer.

Niettegenstaande het bovenstaande kan Omheiningcenter Persoonsgegevens langer bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting waaraan Omheiningcentrum is onderworpen.

8 VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Omheiningcenter heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en

organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane
toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden
alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane
toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik
dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook de vertrouwelijkheid ervan.

9 RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Betrokkene beschikt op ieder moment over het recht om inzage te verkrijgen van de hem betreffende Persoonsgegevens, alsook van de wijze waarop Omheiningcenter deze verwerkt.

9.1 Recht op rectificatie

Betrokkene heeft steeds het recht om Omheiningcenter te verzoeken de hem betreffende onjuiste en/of onvolledige Persoonsgegevens te verbeteren dan wel aan te vullen.

9.2 Recht op gegevenswissing

Betrokkene beschikt over het recht de wissing van de hem betreffende Persoonsgegevens te verkrijgen. Omheiningcenter is ertoe gehouden om deze zonder onredelijke vertraging te wissen in geval:

 1. de verwerking van de Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 2. betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken cfr. artikel 9.6, en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 3. betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking cfr. artikel 9.4, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 4. betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing cfr. artikel 9.4;
 5. de Persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt, en/of;
 6. De Persoonsgegevens dienen te worden gewist om te voldoen aan het Unierecht of het lidstatelijk recht.
9.3 Recht op beperking van de verwerking

Betrokkene beschikt over het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens te verkrijgen in geval:

 1. betrokkene de juistheid van de Persoonsgegevens betwist, en dit gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat moet stellen om de juistheid ervan te controleren;
 2. de verwerking onrechtmatig is en betrokkene zich verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om het gebruik ervan te beperken;
 3. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden maar betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, en/of;
 4. betrokkene heeft bezwaar gemaakt cfr. artikel 9.4 betrokkene tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Zolang de verwerking wordt beperkt, worden de Persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

9.4 Recht van bezwaar

In geval Omheiningcenter de Persoonsgegevens van betrokkene verwerkt op grond van het algemeen belang, het openbaar gezag en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, beschikt betrokkene over een recht  om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende Persoonsgegevens  In voornoemd geval zal de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van de Persoonsgegevens staken tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Daarnaast heeft betrokkene steeds het recht om zich  te verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. De Persoonsgegevens zullen in dat geval niet meer voor deze doeleinden verwerkt worden.

9.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Betrokkene beschikt over het recht om de hem betreffende Persoonsgegevens, die hij aan Omheiningcenter  heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Betrokkene heeft het recht die Persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere door te zenden.

9.6 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens berust op de voorafgaande toestemming van betrokkene, heeft betrokkene te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan, onverlet.

9.7 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van betrokkene omvat in beginsel geen profiling en zal door Omheiningcenter evenmin aan geautomatiseerd beslissingen worden onderworpen.

9.8 Uitoefening van uw rechten

Teneinde voornoemde rechten uit te oefenen, kan u het Omheiningcenter te contacteren, hetzij per email naar info@omheiningcenter.be, per post naar Suzanne Lilarstraat 2, 9000 Gent, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

9.9 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot inbreuken op de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

tel. +32 (0)2 274 48 00
fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

10 VERPLICHTING OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN

Omheiningcenter heeft bepaalde informatie van u nodig om haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen. Zonder deze informatie kan Omheiningcenter mogelijks geen overeenkomst sluiten en/of bepaalde diensten en/of producten niet leveren.

11 VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Omheiningcenter heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de Persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Omheiningcenter aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens van betrokkene.

Betrokkene is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website van de computer, het IP-adres en van de identificatiegegevens van betrokkene, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Wij raden betrokkene aan om eveneens de nodige veiligheidsvoorzorgen te nemen, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de login en code van betrokkene te voorkomen.

12 HYPERLINKS

De website van Omheiningcenter kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Omheiningcenter. Ook is het mogelijk dat websites die niet beheerd worden en/of eigendom zijn van Omheiningcenter hyperlinks bevatten naar deze website. Omheiningcenter is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor websites, of voor het privacy beleid van websites, die niet beheerd worden en/of eigendom zijn van Omheiningcenter.

13 WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan door Omheiningcenter op ieder moment eenzijdig worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. De meest recente versie is steeds terug te vinden op onze website www.omheiningcenter.be.

Laatst bijgewerkte versie: 1 juni 2022.

Stel zelf uw afsluiting samen